HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJETAVANJA PDF

OJ L , In force. Uredbom Komisije EZ br. Uredbe EZ br.

Author:Mautaur Arashir
Country:Guyana
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):15 June 2019
Pages:475
PDF File Size:19.21 Mb
ePub File Size:2.35 Mb
ISBN:335-3-99201-127-5
Downloads:91882
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulubarOJ L , In force. Uredbom Komisije EZ br. Uredbe EZ br. MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje;. MSFI-ja 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja;. Uredbe Komisije EU br. SL L , Financijski instrumenti. Nadalje, na sve obveze na temelju zajma primjenjuju se zahtjevi o prestanku priznavanja iz ovog standarda;.

Te su obveze na temelju zajma derivatni instrumenti. Priznavanje i prestanak priznavanja. Redovna kupnja ili prodaja financijske imovine.

Na primjer, ako subjekt prenese i. Prijenosi koji ispunjavaju uvjete za prestanak priznavanja. Prijenosi koji ne ispunjavaju uvjete za prestanak priznavanja. Daljnje sudjelovanje u prenesenoj imovini. Hibridni ugovori s osnovnim ugovorima o financijskoj imovini. Metoda efektivne kamatne stope. Promijenjena financijska imovina. Kupljena ili stvorena financijska imovina umanjena za kreditne gubitke. Imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. MRS-a Neto stanja nulte vrijednosti.

Datum stupanja na snagu i prijelazne odredbe. MSFI-jem 15, objavljenim u svibnju A, kao i definicija u Dodatku A. R iz MSFI-ja 7. S iz MSFI-ja 7. Ta se klasifikacija primjenjuje retroaktivno. L do O MSFI-ja 7, ali ne mora prepraviti prethodna razdoblja. Subjekti koji su ranije primijenili MSFI 9 Subjekt koji je primjenjivao MSFI 9 Odredbe dodane u MSFI 9 u listopadu MOTFI-ja 9. Ovim se standardom zamjenjuju MSFI 9 Financijska imovina umanjena za kreditne gubitke. Ponderirani prosjek kreditnih gubitaka s odnosnim rizicima neispunjenja obveza kao ponderima.

Bruto knjigovodstvena vrijednost financijske imovine. Dobit ili gubitak od umanjenja vrijednosti. Rezervacije za umanjenje vrijednosti. Dobit ili gubitak od izmjene uvjeta. Iako ugovor o financijskom jamstvu odgovara definiciji ugovora o osiguranju iz MSFI-ja 4, izdavatelj primjenjuje ovaj standard ako je rizik koji se prenosi znatan.

Takva su jamstva derivatni instrumenti i izdavatelj na njih primjenjuje ovaj standard. Ako neto fer vrijednost prava i obveze nije jednaka nuli, ugovor se priznaje kao imovina ili obveza. Subjekt istu metodu primjenjuje dosljedno na sve prodaje i kupnje financijske imovine koja pripada istoj kategoriji u skladu s ovim standardom. Datum trgovanja datum je na koji subjekt preuzima obvezu kupnje ili prodaje imovine.

Ocjena prijenosa nadzora. Iz tog razloga:. Imovina koja se mjeri po fer vrijednosti. Povezana obveza mjeri se po i. Time se osigurava da je neto knjigovodstvena vrijednost imovine i povezane obveze jednaka fer vrijednosti obveze opcije prodaje.

Svi prijenosi. U mjeri u kojoj prijenos financijske imovine ne ispunjava uvjete za prestanak priznavanja, primatelj ne priznaje prenesenu imovinu kao vlastitu imovinu. Ugovori o otkupu i pozajmljivanje vrijednosnih papira.

Ugovori o otkupu i pozajmljivanje vrijednosnih papira — imovina koja je gotovo ista. Ugovori o otkupu i pozajmljivanje vrijednosnih papira — pravo zamjene. Pravo na prvo odbijanje otkupa po fer vrijednosti. Fiktivna prodaja. Ponovni otkup financijske imovine kratko nakon njezine prodaje ponekad se naziva fiktivnom prodajom. Imovina s opcijom prodaje ili kupnje po fer vrijednosti ili s terminskim ugovorom o otkupu.

Opcije kupnje ili prodaje podmirene u novcu. Zamjena ukupnog prinosa. Zamjena kamatne stope. Amortizacija zamjena kamatne stope. Stoga primjenjuje pristup daljnjeg sudjelovanja. MSFI-ja 9 kako slijedi:. Fer vrijednost. Ako ta mjerila nisu ispunjena, prenesena se imovina ne prestaje priznavati te subjekt priznaje novu obvezu u vezi s prenesenom imovinom.

Poslovni model subjekta za upravljanje financijskom imovinom. Popis primjera nije iscrpan. Subjekt uz ostale podatke prati i fer vrijednosti financijske imovine. Subjekt ima poslovni model s ciljem izdavanja zajmova klijentima i naknadne prodaje tih zajmova sekuritizacijskom subjektu. Sekuritizacijski subjekt izdaje instrumente ulagateljima.

Razni ciljevi mogu biti sukladni s ovom vrstom poslovnog modela. Ugovorni vijek trajanja velikog dijela financijske imovine dulji je od pretpostavljenog razdoblja ulaganja subjekta. Rukovoditelji odgovorni za portfelj dobivaju naknadu na temelju ukupnog ostvarenog prinosa od portfelja. Subjekt takvu strategiju provodi sve dok se ne pojavi potreba za sredstvima, kada sredstva ostvarena od financijske imovine koja dospijeva primjenjuje za financiranje kapitalnih rashoda. Cilj je poslovnog modela financiranje obveza koje proizlaze iz ugovora o osiguranju.

Ostali poslovni modeli. Subjekt donosi odluku na temelju fer vrijednosti imovine i upravlja njome kako bi ostvario te fer vrijednosti. Naknada za vremensku vrijednost novca. Vremenska je vrijednost novca element kamate kojim se osigurava naknada samo za protek vremena.

Stoga iznosi kamate predstavljaju naknadu za vremensku vrijednost novca u nepodmirenom iznosu glavnice. E za smjernice o reguliranim kamatnim stopama.

Iznosi kamate nisu naknada za vremensku vrijednost novca za nepodmireni iznos glavnice. Stoga iznosi kamate nisu naknada za vremensku vrijednost novca za nepodmireni iznos glavnice.

Ugovorno povezani instrumenti. To je osnovna skupina financijskih instrumenata. MSFI-ja 3 ili. Reklasifikacija financijske imovine. A i MSFI A moraju ispunjavati zahtjeve ovog standarda. Te se naknade smatraju kompenzacijom za stalno sudjelovanje u stjecanju financijskog instrumenta.

Ako obveza istekne a da pritom subjekt ne da zajam, naknada se po isteku priznaje kao prihod;. Te su naknade sastavni dio pokretanja sudjelovanja u financijskoj obvezi. Definicija neispunjavanja obveza.

Ishod na temelju vjerojatnosti.

FRAGILE ETERNITY BY MELISSA MARR PDF

EUR-Lex Access to European Union law

Read more. This website uses cookies. Some of these cookies are necessary, while others help us analyse our traffic, serve advertising and deliver customised experiences for you. For more information on the cookies we use, please refer to our Privacy Policy.

ABISMOS DAVID JASSO PDF

Model of Investment in Road Maintenance as Preservation of Road Infrastructure Value

The aim of research is to indicate the failure to use information on road depreciation in the process of making decisions about investment into road maintenance. Depreciation as accountancy category has not been sufficiently used as managerial information and its status has been marginalised. In writing this paper the data about the book road value were taken into consideration, the amount of depreciation as well as the data about investments into the maintenance on state roads in the period from to In data analysis the methodology of descriptive statistics and regression analysis have been implemented. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4. Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer.

HOGFATHER PRATCHETT PDF

{{vm.title}}

.

DIYARBAKR KCK IDDIANAMESI PDF

Naslovnica

.

Related Articles